การส่งบทความท่านสามารถส่งบทความผ่านระบบส่งบทความ TCI - THAIJO ก่อนส่งบทความให้ศึกษารายละเอียด
>> ขั้นตอนการส่งบทความ
ส่งบทความผ่านระบบส่งบทความ
การเตรียมต้นฉบับท่านสามารถศึกษารายละเอียดคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ วารสารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อให้ต้นฉบับมีความสบูรณ์และถูกต้อง คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ